(၂၂.၁၁.၂၀) မြ (၂၈.၁၁.၂၀) ရက္ေန႔ အထိ (၇) ရက္သားသမီးမ္ား အၾတက္ တစၸတၥာေဟာစာတမ္း

Posted on

တစၸတၥာ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း (ဆရာမင္းသိခၤ) အားလုံး ဖတ္ရႈႏိုင္ရႏ္ ႐ြယ္ေပး ႏိုငၸါတယ္..

ေဗဒင္ ေဟာကိႏ္းမ္ားသၫ္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ ပညာရပ္အတိုင္း ၾတကၡ္ကၳား်ခင္း ်ဖစၸါသၫ္..

စိတၡ္မ္းသာ်ခင္း ကိုယၠ္ႏ္းမာ်ခင္းမ္ားနဲ႔ ်ပည့ၥဳံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးမ္ားကိုလၫ္း ေက္ာႅႊား ႏိုင္ ၾကပါေစ..

Sir Min Thein Kha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *