(၄.၁၀.၂၀) မွ (၁၀.၁၀.၂၀) ရက္ေန႔ အထိ တစ္ပတ္စာေဟာ စာတမ္း

Posted on

ခုႏြစ္ရက္သားသမီးမ္ားအၾတက္ (၄.၁၀.၂၀) မြ (၁၀.၁၀.၂၀) ရက္ေန႔အထိ တစၸတၥာေဟာစာတမ္း တစၸတ္အၾတင္း ကံ၊ ဉာဏ္ ၊ဝီရိယ သုံးပါးလုံး ခ္ိႏၦႏိုင္ေအာင္ တစၸတၥာေဟာစာတမ္း

ခုႏြစ္ရက္သားသမီးမ္ားအၾတက္ (၄.၁၀.၂၀) မြ (၁၀.၁၀.၂၀) ရက္ေန႔အထိ တစၸတၥာေဟာစာတမ္း တစၸတ္အၾတင္း ကံ၊ ဉာဏ္ ၊ဝီရိယ သုံးပါးလုံး ခ္ိႏၦႏိုင္ေအာင္ တစၸတၥာေဟာစာတမ္း

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၄.၁၀.၂၀) မွ (၁၀.၁၀.၂၀) ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း တစ္ပတ္အတြင္း ကံ၊ ဉာဏ္ ၊ဝီရိယ သုံးပါးလုံး ခ်ိန္ဆႏိုင္ေအာင္ တစ္ပ တ္ စာေ ဟာ စာတမ္း

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၄.၁၀.၂၀) မွ (၁၀.၁၀.၂၀) ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း တစ္ပတ္အတြင္း ကံ၊ ဉာဏ္ ၊ဝီရိယ သုံးပါးလုံး ခ်ိန္ဆႏိုင္ေအာင္ တစ္ပတ္စာေ ဟာ စာတမ္း

မင္းသိခၤေဗဒင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *