ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ဥေရာပမွာ အႀကီးဆုံး ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္း ေဒဝါလီခံရ

Posted on

Pascha သည္ ဥေရာပတြင္ အႀကီးဆုံး တရားဝင္ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းမ်ားထဲ၌ ပါဝင္ၿပီးဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ကိုလုံၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။ Pascha ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို အထပ္ ၁၀ ထပ္ရွိသ ည့္ အေဆာက္အဦးတြ င္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးကိုလုံၿမိဳ႕တြင္ အထင္က ရေနရာမ်ားထဲ၌ ပါဝင္သည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ ကတည္းက လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ထားရသျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေဒဝါလီခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Pascha အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒါ႐ိုက္တာ အာမင္က ေျပာသည္။ Pascha တြင္ ျပည့္တန္ ဆာ ၁၂၀ ဝန္းက်င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး၊ စားဖိုမႉး၊ ဆံပင္ ညႇပ္ဆရာ စသျဖင့္အျခားေသာ ဝန္ထမ္း ၆၀ ခန႔္လည္း ရွိသည္။

ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည့္ ကာလ တစ္ခုခုကို အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က အာမခံေပးႏိုင္ပါက ဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒဝါလီခံရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အာမခံ ခ်က္ မရသျဖင့္ေဒဝါလီ ခံခဲ့ရေၾကာင္း အာမင္က ေျပာသည္။ကိုဗစ္ေၾကာင့္ တရားဝင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္လိုက္ ရသျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားသည္အသက္ေမြးရန္အတြက္ တရား မဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္လာပါက ပို၍ အႏၲရာယ္ မ်ားႏိုင္ေၾ ကာင္း သုံးသပ္မႈ မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

သတင္း – ဘီဘီစီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *