ဘက္စုံ အသုံးဝင္ေသာ ဝါးပင္ မ်ား

Posted on

ဝါးပင္မ်ားက ကမာၻေပၚမွာ ႀကီးထြားမႈအျမန္ဆုံးေသာ သစ္မာပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဝါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ ၂၄ နာရီအတြင္း ၁ မီတာအထိ ႀကီးထြားႏိုင္ပါသည္။ ဝါးမ်ားသည္ အပင္မာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖ်က္ပိုးႏွင့္ ေရာဂါဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။

ေရေကာင္းစြာစီးဆင္းေသာ ေျမကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး ေရအစိုဓာတ္အလြန္မ်ားသြားလွ်င္ ပုပ္သြားတတ္ပါသည္။ စိုထိုင္းေသာ ေလထုတြင္ ေကာင္းစြာေပါက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

စီးပြားေရးအရ အေရးႀကီးေသာ အပင္ျဖစ္သည္။ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားမွစ၍ စကၠဴမ်ားအထိ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဝါးပင္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ တံတားမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ အိမ္မ်ားစသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားတြင္လည္း ဝါးမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။

ဝါးပင္မ်ားမရွိလွ်င္ ပန္ဒါဝက္ဝံမ်ား အသက္မရွင္ႏိုင္ပါ။ ပန္ဒါမ်ားမွာ ဝါးပင္မ်ား၏ အ႐ြက္၊ အၫႊန႔္ႏွင့္ ပင္စည္တို႔ကို ေန႔စဥ္စားသုံးေနရၿပီး ပန္ဒါမ်ား၏ ၉၉% ေသာ အစာမွာ ဝါးပင္မ်ားမွ ရရွိသည္။ လူမ်ားစားသုံးႏိုင္ေသာ ဝါးပင္အမ်ိဳးအစားလည္းရွိပါသည္။

ေအာ္ဂဲနစ္ၿခံတစ္ၿခံအေနျဖင့္ မိမိစိုက္ခင္းအား ပတ္ဝန္းက်င္ၿခံမ်ားမွ ဓာတုပစၥည္းမ်ား မဝင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားခံဇုန္ (Buffer Zone) ကို မရွိမျဖစ္ ထားရွိေပးရေသာေၾကာင့္ အသုံးဝင္ေသာ ဝါးပင္မ်ားေလကာပင္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းက မွန္ကန္ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေ႐ႊဝါးကဲ့သို႔ လွေသာဝါးပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ၿခံ သို႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ Landscape အလွဆင္ျခင္းအတြက္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Crd,Bamboo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *