ေျမနီကုန္းဂုံးေက်ာ္တံတားေအာက္ က ကားပ်က္ ကမ္ပိန္း ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တားဆီးေန ကားသမားမ်ား သတိထား က်ပါရန္ SHARE ေပးက်ပါ

Posted on

ေျမနီကုန္းဂုံးေက်ာ္တံတားေအာက္ က ကားပ်က္ ကမ္ပိန္း ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တားဆီးေန

ေျမနီကုန္းဂုံးေက်ာ္တံတားေအာက္ က ကားပ်က္ ကမ္ပိန္း ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတား ဆီးေန

ေျမနီကုန္းဂုံး ေက်ာ္တံတားေအာက္ က ကားပ်က္ ကမ္ပိန္း ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတားဆီးေန

ေျမနီကုန္းဂုံးေက်ာ္ တံတားေအာက္ က ကားပ်က္ ကမ္ပိန္း ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တားဆီးေန

ေျမနီကုန္းဂုံးေက်ာ္တံတားေအာက္ က ကားပ်က္ ကမ္ပိန္း ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တားဆီးေန

photo crd mizzima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *