ဦးေဇာ္ေဇာ္ ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ကမာၻ ကေတာင္ လာပီး မွတ္တမ္းတင္ ေနၾကၿပီ ဂုဏ္ယူေလးစား ပါတယ္ ..

Posted on

UNOPS, WHO ႏွင့္ ICRC ၏အႀကံေပး ကိုယ္စာ လွယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကိုဗစ္ ကုသေရး စင္တာသို႔ လာေရာ က္ေလ့လာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ COVID- 1 9 ကပ္ေ ရာဂါ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန(MOHS) ၏ ခြင့္ျပဳမႈျဖင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း ည္ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေရရွည္ လက္တြဲ ပူးေပါ င္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ COVID -19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္း ေထာက္ ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အပိုင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသြားမည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လ (၇)ရက္ ရန္ကုန္ -ကုလသမဂၢ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ႐ုံး (UNOPS)၊ က မာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႏွင့္ အျပည္ျပည္

ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (ICRC) အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰ အားကစားကြင္း တြင္တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေစာဆုံး စတင္ဖြင့္လွ စ္ခဲ့သ ည့္ ဧရာ ဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း ကိုဗစ္ကုသေရး စင္တာသို႔ ေအာက္တိုဘာ လ (၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ဖြင့္ လွစ္ေတာ့မည့္ ICU/HDU unit – ဧရာဝ တီစင္တာ (C)အား ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိမႈႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ ထားရွိမႈတို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ ရႈခဲ့ၾကသည္။ လာေရာက္ ေလ့လာၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာ ဝန္ ရွိသူမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဧရာဝတီ စင္တာ၏ လ ည္ပ တ္ေနပုံ အဆင့္ဆင့္ကို အေသးစိတ္ လိုက္ လံရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဧရာဝတီစင္ တာ ၏ ေရာဂါကုသေရး ႏွင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုး စစ္ေဆးမႈ အပိုင္းတို႔အား အရွိ န္အ ဟုတ္ ျမႇ င့္တင္ရန္ႏွင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ၏ ဒုတိယလႈိင္းတြင္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္တြက္ ရည္ရွည္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြး မႈ တြင္ ICU/HDU Critical Care unit ရွိ ေဆးဘက္ ဆိုင္ဝန္ထမ္း

မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအား အေထာက္အပံ့ ေပးရန္ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး UNOPS မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဧရာဝတီ စင္တာမွ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းပို႔ခ် မႈမ်ားႏွင့္ ကု သေရး အတြက္ ပစၥည္းမ်ားကို လည္း ပံ့ပိုးေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည။ ယခုေတြ႕ဆုံမႈ မတိုင္ခင္ Max Myanmar Group ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ေအာ က္တိုဘာ လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ UNOPS ႏွင့္ WHO မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ ကုသေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေ ဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့သည္ WHO မွ ICU တြင္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္မည့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ေမ့ေဆးပညာ၊ ဓါတ္ခြဲခန္း ပညာရပ္မ်ား အတြက္ အြန္ လိုင္း သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈတြင္ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ UNOPS မွ procurement, logistics, infrastructure ပိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္အား ျဖည့္ကူညီကာ ႏိုင္ငံတ ကာ မွ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ICRC မွ ICUကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသြားမည္ေၾကာင္းကို အသီးသီး ေျ ပာၾ ကားခဲ့ ၾကသည္။ “ဧရာဝတီစင္တာဟာ ဧရာဝတီ

ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ Max Myanmar တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ တစ္ခုတည္း ေၾကာင့္သာ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္ သူလူထုကို ကူညီရန္အတြက္ က်န္း မာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ ရန္ ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွ လိုအပ္ေသာ စီမံၫႊန္ ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြရဲ႕ စုေပါင္းအား ထုတ္မႈျဖစ္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ တကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအမီ ကု သ မႈေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ UNOPS, WHO တို႔နဲ႔ လက္တြဲကာ COV ID -19 ကပ္ေရာဂါပိုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံကေန တိုက္ထုတ္ ေပးသြားဖို႔ ျပည္သူေတြ ႏွင့္အတူ အေကာ င္း ဆုံးႀ ကိဳးစား သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ ဧရာဝတီစင္တာကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ ကို ဗစ္ 19 ေရာဂါ ကူးစက္ခံ ေနရသည့္ လူနာမ်ားကို ယာယီကုသမႈ ေပးႏိုင္ရန္ စတင္အ ေကာင္ ထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦးပိုင္းတြင္ (၄၂၅) ခုတင္

ဆန႔္ေသာ ကုသေရ းစင္တာကို စက္တင္ဘာ လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ (၅၇၅) ခုတင္အထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့၍ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ေတာ့ (၈၇၅) ခုတင္ကုသေရးစင္တာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ လည္း (၇၅) ခုတင္ဆန႔္ ICU/HDU Critical Care Unit ကိုလည္း ထပ္မံဖြ င့္လွစ္ ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း အေနႏွင့္ ဧရာဝတီစင္တာမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ က်န္း မာေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ားျဖင့္ စုေပါ င္း ကာ ျမန္ မာႏိုင္ငံ အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈတြင္ ၎တို႔၏ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ မ်ားကို အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို အေကာင္ အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ႐ြက္ သြား မ ည္ျဖစ္ပါသည္။ အ ဓိကအားျဖင့္ ICU/HDU မ်ားအတြက္ အထူးေလ့က်င့္ထားသည့္ အေတြ႕အႀကဳံရင့္ ဝန္ထမ္း မ်ား ထားရွိတာဝန္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးလိုေသာ ပါတနာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတ ကာမွ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္အားေပး အဖြဲ႕မ်ားကို ႀကိဳ ဆိုလ် က္ရွိ ပါသည္။

Copy from AKon Thi #mmo HtateHtar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *