အေမရိကန္သည္လည္း ျမန္မာကဲ့သို႔ အ.ာ.ဏ.ာ.သိ.မ္းယူသင့္ေၾကာင္း ေဒၚနယ္ထရန႔္၏ အႀကံေပးေဟာင္း မိုက္ကယ္ဖလင္းမွ ေျပာၾကား

Posted on

သမၼတေဒၚနယ္ထရန႔္၏အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးအျဖစ္အမႈေဆာင္ခဲ့ေသာ Michael Flynn က တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ Dallas ရွိ QAnon

ကြန္ဖရင့္၌ လူအမ်ားအားေျပာၾကားရာတြင္အေမရိကန္ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အ.ာ.ဏ.ာသိ.မ္းမႈ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း တနဂၤေႏြေန႕မွာ ေျပာၾကား

ခဲ့ပါတယ္။ေဖေဖာ္ဝါရီ ( ၁ ) ရက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရအား ျဖဳ.တ္.ခ်.ၿပီး

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။ အ.ာ.ဏ.ာ.သိ.မ္းမႈဟာ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရအား ၎၏

နိုင္ငံ သား မ်ားကိုဆန႔္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ အဆိုအရ

အနည္းဆုံးကေလး ၇၃ ေယာက္အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၈၂၀ ေက်ာ္ ေ.သ.ဆုံးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ လူ ( ၅၀၀၀) ေက်ာ္ကိုဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *