မႏၲေလးမ်ား ပိုက္ ဆံေပါ ခ်က္…၉ သိန္းေက်ာ္ေ က်ာ္ ကို က်ဳံးေဘး လြန္ ႔ပစ္ သြားတယ္…

မႏၲေ လးမ်ား ပိုက္ဆံေ ပါခ်က္

၉ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ကို က်ဳံးေဘးလြန္႔ပစ္သြားတယ္….

ပိုင္ရွင္သိ့ေအာင္ ေအာ္ေပးၾကပါ အူးအမ်ိဳးေတြ…. က်ဳံးေဘး မနက္တိုင္းေျပး အမွိုက္မ်ားေတြ႕လၽွင္ေကာက္ ၍ ပုံထဲသို့ နိုင္ငံႀကီးသား ပိသ ေနသည္ မွာမၾကာေသး …

သိုေသာ္ ယေန႔မနက္ ခင္းတြင္ အမွိုက္ ဟူ၍ေကာက္လိုက္ရာ ေငြထုတ္ျဖစ္ေနပါေ သာေၾကာင့္ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္သြား ပါ့မည္။

မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ အေရာင္အဝယ္ေဗာက္ခ်ာပါပါသည္။ ေငြ ႏွင့္ ေဗာက္ခ်ာ စာရင္းမွာ ကိုက္ ပါသည္ အခက္အခဲျဖစ္၍ ေရာင္းခဲ့ သည္ျဖစ္ မည္။

ပိုင္ရွင္ အမွန္ ဆိုလၽွင္ ဆက္သြယ္ေပးပါခင္ဗ်ာ….

ပိုင္ရွင္၏ ဂုဏ္သ္ကၡာ အေလးထားေသာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ ကို ရိုက္ မတင္ရျခင္ျဖစ္ပါတယ္။

မဂ္လာရွိေသာေန႔ရက္တိုင္းကိုပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါ့ေစဗ်ာ…..။Ko Kyaw Thet

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *