လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ အျပည့္အဝရ႐ွိႏိုင္မယ့္ လူ႕အသိုက္အဝန္းေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္တယ္ လို႔ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ ေျပာ

Posted on

လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္အဝရ႐ွိႏိုင္မယ့္ လူ႕အသိုက္အဝန္းေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ ေျပာလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာ ဟာလူ႕ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္အဝရ႐ွိႏိုင္မယ့္ လူ႕အသိုက္အဝန္းေပၚေပါက္လာေစေရးနဲ႔ အားလုံးအက်ံဳးဝင္ၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့တဲ့

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထု လြတ္လပ္လုံျခဳံစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ ကေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ႏိုင္ဝင္ဘာ(၁) ရက္ေန႔မွာ Myanmar Royal Fortune ကုမၸဏီနဲ႔ Myanmar Royal Golden Elephant Medical Device ကုမၸဏီတို႔ကအေႏြးထည္ (၄၀၀၀)ထည္ ကိုလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာ ကိုလာေရာက္လႉဒါန္းခ်ိန္မွာ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတင္မိန္ခြန္းမွာ အခုလိုေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွစၿပီး ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ မသန္စြမ္းအပါအဝင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအထိ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါတယ္၊

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာအေနနဲ႔ ေဘးအႏၲရာယ္ မက်ေရာက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရတဲ့ျပည္သူေတြ လတ္တေလာသက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈရ႐ွိေစေရး ေထာက္ပံ့ေပးတာေတြ၊ ေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းေတြ၊အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးပစၥည္းေတြ၊အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြကို ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ေတြ႐ွိ သိုေလွာင္႐ုံအသီးသီးမွာႀကိဳတင္စုေဆာင္း သိုေလွာင္ထား႐ွိတာေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

အဲ့ဒီအျပင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးတာေတြ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာမိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ထိခိုက္ခံစားရသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိတယ္” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဆာင္းရာသီ ကာလေတြမွာ အားအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္႐ွိတဲ့ လာနီညာအဆင့္ရာသီဥတု ျဖစ္ေပၚႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အပါအဝင္အေအးပိုင္း ေဒသေတြမွာ အေႏြးထည္ေတြ လိုအပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုသိုေလွာင္႐ုံ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) ကတစ္ဆင့္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေဒသေတြက ျပည္သူေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *