ဆယ္ေက္ာ္သက္ေၾတ အရႈံးေပးေရလာက္ေအာက္ အမိုကၥား ဖက္႐ြင္ေလးနဲ႔ေဂၚေနတဲ့ မိုးေဟကို ရဲ႕ ဗီဒီယို

Posted on

မင္းသမီးေလး မိုးေဟကိုေကတာ့ ” မိုး ဘယ္ၾသားရင္ ဘာေလးေတာ့ ႀတဲဝတၼြာ ဆိုၿပီး စိတၠဴးယၪ္ရင္း ဝတ္ၾကည့ၳားတာေလး ႐ြငၱိဳ႕ ေလးေၾတအၾတက္ တင္ေပးလိုကၱယ္ေနာ္။ဘယၱစၥဳံက မိုးနဲ႔ အလိုကၦဳံးလဲ ေ်ပာ်ပ “ဆိုၿပီး အမိုကၥားဗီဒိယိုဖိုင္ေလးနဲ႔အတူ လူမႈၾကႏ္ ယကၥာမ္ကၷြာထကၼြာ ေရးသားထားခဲ့တာပဲ်ဖစၸါတယ္။ ခ္စၸရိသတ္ေၾတအၾတက္ မင္းသမီးေခ္ာေလး မိုးေဟကိုရဲ႕ အမိုကၥားဖက္႐ြင္ ေလးနဲ႔ အထာက္က္လႏ္းေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို်ပႏႅၫ္ေဖာ္်ေပပးလိုက္ရပါတယ္။သူမေကတာ့ ေယန႔အခ္ိႏၴိ ႏုပ္ိဳလြေပနၿပီး ခ္စၥ ရာေကာင္းၾလႏ္း တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေၾတကို လူမႈၾကႏ္ယက္ စာမ္ကၷြာထက္ တင္ေပးေလ့႐ြိပါတယ္။

သူမေကတာ့ အ်ပစ္အနာအဆာကင္းၿပီး ဆယ္ေက္ာ္သက္ေၾတအရႈံးေပးေရလာက္ေအာက္ အမိုကၥားဖက္႐ြင္ေလးနဲ႔ အထာက္က္ေဂၚ ေနခဲ့ပါတယ္။ေႂေၾကလာကၥရာေကာင္းၾလႏ္းတဲ့ သူမရဲ႕ အမိုကၥား ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးဟာ ်မင္ရသူပရိသတ္ေၾတကို အခ္စ္ေၾတ ပိုေစခဲ့တာပဲ ်ဖစၸါတယ္။

သူမေကတာ့ ေယန႔အခ္ိႏၴိႏုပ္ိဳလြေပနၿပီး ခ္စၥရာ ေကာင္းၾလႏ္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေၾတကို လူမႈၾကႏ္ယကၥာမ္ကၷြာထက္ တင္ေပးေလ့႐ြိပါတယ္။သူမေကတာ့ အ်ပစ္အနာအဆာကင္းၿပီး ဆယ္ေက္ာ္သက္ေၾတအရႈံးေပးေရလာက္ေအာက္ အမိုကၥားဖက္႐ြင္ ေလးနဲ႔ အထာက္က္ေဂၚေနခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႕ အမိုကၥား ဗီဒီယိုေလးဟာ ်မင္ရသူပရိသတ္ေၾတကို အခ္စ္ေၾတပိုေစခဲ့တာပဲ်ဖစၸါတယ္။

Source : Moe HayKo ‘ s Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *