ဂိမ္းေဆာ့ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳတဲ့သူဆိုတာ ရွားပါတယ္။ ရွိတဲ့သူေတြကလည္း အမ်ိဳးသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္‌ေျမခ်ဲ႕ထြင္တဲ့ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားကို ကစားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာ င္းသူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္ၿပီး ေလ့ လာမႈတစ္ခုျ ပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီလို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ […]

( 1 – 3 )ရက္ ႐ိုး႐ိုးတုပ္ေကြး အဖ်ားနဲ႔တူတယ္။ အဖ်ားေငြ႕ေငြ႕ေလးရွိမယ္ ။ ေခါင္းနည္းနည္းကိုက္မ ယ္။ လည္ေခ်ာင္းနာမယ္။ အစားအေသာက္မပ်က္ဘူး ။ စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္တယ္ ။ ( 4 )ရက္ေျမာက္ေန႔ အဖ်ားေငြ႕ေငြ႕ေလး […]