ဥပုုသ္္ ညိႈးေစေသာ အစား အစာ မ်ား ႏွင္႔ ဥပုုသ္သည္္ မ်ား ကြမ္း၊ေဆးလိိပ္ သုံး သင့္မသင္႔

Posted on

ဒီေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖ၏ ဇစ္ျမစ္ကား ဝိကာလေဘာဇနာ သိကၡာပုုဒ္ကုုိ အေျခခံျပီး ေပၚထြက္လာျခင္းပါ …ဥပုုသ္သီလထဲမွာ ❝ ဝိကာလေဘာဇနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ❞ ဟုု ဆုုိ၍ ေဆာက္တည္ရ၏ …

အဓိပၺါယ္မွာ -ေန႔လြဲ ညစာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ဟူ၍ ျဖစ္သည္ …

ဝိကာလ – ေန႔လြဲမြန္းလြဲေသာ အခါ ၊ေဘာဇနာ – စားျခင္းရဟန္း သာမေဏတုုိ႔ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္တုုိ႔ကုုိ စားေသာက္ေကာင္းသည့္ အခ်ိန္အခါကုုိ ကာလ ဟုုေခၚသည္ …

ထုိိကာလကား အရုုဏ္တက္ျပီးခ်ိန္မွ စ၍ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီအထိ ျဖစ္သည္ …ဝိကာလ ဆုုိသည္မွာ -ထုုိကာလ မဟုုတ္ေသာ ထုုိကာလမွကင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၏ …

ထုိိအခ်ိန္ကုုိ ေနလြဲခ်ိန္ ၊ မြန္းလြဲခ်ိန္ဟုု ေခၚသည္ …ထုုိအခ်ိန္အတြင္း၌ -အေဖ်ာ္ရည္ ၊ ေဆး ၊ စတုုမဓုုစသည့္တုုိ႔မွ တစ္ပါး ထမင္း ၊ ဟင္းလ်ာ၊ ကြမ္းေဆး ၊ လက္ဖက္ သစ္သီးစေသာ ခဲဖြ ယ္ ေဘာဇဥ္တုုိ႔ကုုိ မစားရပါ …စားလ်ွင္ ဝိကာလေဘာဇန သိကၡာပုုဒ္ ပ်က္၏ …

{ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆြမ္းပြဲ၌ပါေသာ စားဖြယ္မ်ားကုုိ ေဘာဇဥ္ဟုုေခၚ၍ အခ်ဳိပြဲ၌ ပါေသာ စားဖြယ္မ်ားကုုိ ခဲဖြယ္ ဟုုေခၚသည္ }

ဤသိကၡာပုုဒ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကာလိက ( ၄ ) မ်ဳိးကုုိ သိထားသင့္၏ …ကာလိကဆုုိသည္မွာ -မိမိတုုိ႔ ကာလအပုုိင္းအျခား အလုုိက္ စားေသာက္ရေသာ စားဖြယ္ခဲဖြယ္မ်ားျဖစ္သည္ …

ထုုိကာလိကသည္ -၁။ ယာဝကာလိကမွာ -အရုုဏ္တက္ခ်ိန္မွ စ၍ မြန္းတည့္ခ်ိန္အထိ ကာလအတြင္း၌ စားရသည့္ စားဖြယ္ ၊ ခဲဖြယ္မ်ားျဖစ္၏ …

ဟင္းခ်က္၍ စားရေကာင္းေသာ မုုန္လာဥ ၊ မ်ွစ္ စေသာ အျမစ္ခဲဖြယ္ပိႏၷဲသီး ၊ ထန္းသီး အုုန္းသီး ၊ သရက္သီးစေသာ အသီးခဲဖြယ္ ၊ မုုန္႔ခဲဖြယ္မ်ားႏွင့္ နုုိ႔ရည္ နုုိ႔ဓမ္းစေသာ အာဟာရ မ်ားျ ဖ စ္သည္ …

ဤသိကၡာပုုဒ္ ေဆာက္တည္ထားသူသည္ ေဖာ္ျပပါ ယာဝကာလိက စားဖြယ္မ်ားကုုိ မြန္းမတည့္မီ အခ်ိန္အတြင္း၌သာ စားေကာင္း၏ …

မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ စားလ်ွင္ ဤ သိကၡာပုုဒ္ ပ်က္သည္ …မြန္းတည့္ခ်ိန္ရသည္တိတိအခ်ိန္ကား ကာလအတြင္းပါဝင္၏ …

၂။ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကုုိ ယာမကာလိကဟုု ေခၚ၏ …ည၏ ေနာက္ဆုုံးယံ ( မုုိးေသာက္ယံ ) အထိ ေသာက္ထုုိက္ေသာေၾကာင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကုုိ ယာမကာလိကဟုု ဆုုိျခင္းျဖစ္သည္ …

နံနက္ပုုိင္းမွ ( ဝါ ) မြန္းတည့္ျပီးေနာက္ အရုုဏ္မတက္မီ မုုိးေသာက္ယံအတြင္း၌သာ ေသာက္ေကာင္းသည္ဟုု ဆုုိလုုိ၏ …ေသာက္ေကာင္းသည့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားမွာ –

၁။ သေျပသီး ေဖ်ာ္ရည္

၂။ သရက္သီး ေဖ်ာ္ရည္

၃။ သပ်စ္သီး ေဖ်ာ္ရည္

၄။ ဖက္သက္သီး ေဖ်ာ္ရည္

၅။ သစ္မည္စည္သီး ေဖ်ာ္ရည္

၆။ ေတာငွက္ေပ်ာသီး ေဖ်ာ္ရည္

၇။ အိမ္ငွက္ေပ်ာသီး ေဖ်ာ္ရည္

၈။ ၾကာစြယ္ေဖ်ာ္ရည္ ဟူ၍ ရွစ္မ်ဳိးျပထား၏ …

ထုုိ႔ျပင္္ မန္က်ည္း ေဖ်ာ္ရည္၊ ဆီး ေဖ်ာ္ရည္ေရွာက္ေဖ်ာ္ရည္ စသည္တုုိ႔ကုုိလည္း အနုုေလာမ { အေဖ်ာ္ရွစ္မ်ုုိးအားေလ်ာ္ေသာ အတူတူျဖစ္သာ } ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္ ေသာက္ေကာင္းသည္ဟုု မိန္႔ဆုုိ ထား၏ …

ခုဒၵသိကၡာ အ႒ကထာ၌ – ထန္း ၊ အုုန္း ၊ ပိႏၷဲစေသာ အသီးၾကီး ကုုိးလုုံးစပါးမ်ဳိးတုုိ႔မွျဖစ္ေသာ အသီးရည္တုုိ႔မွ တစ္ပါး က်န္အသီးတုုိ႔မွ ျဖစ္ေသာ

အသီးရည္ဟူ သမ်ွ သစ္မည္စည္ပြင့္ရည္မွ တစ္ပါး အပြင့္ရည္ဟူသမ်ွ ဟင္းခ်က္စားနုုိင္ေသာ ယာဝကာလိကအရြက္ရည္ ဟူသမ်ွသည္ ယာမကာလိကျဖစ္၏ဟုု ဖြင့္ဆုုိထား၏ …

ယာမကာလိကျဖစ္သည့္ အသီး အပြင့္ ၊ အရြတ္တုုိ႔ကုုိ ေဖ်ာ္ရည္လုုပ္သည့္အခါ ေရေအး ေရစိမ္းျဖင့္ နယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းေနပူလွန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုုပ္နုုိင္၏ …

မီးျဖင့္ကား မခ်က္ေကာင္းလိေမၼာ္သီး စသည္တုုိ႔ကုုိ မီးျဖင့္ခ်က္၍ ေဖ်ာ္ရည္လုုပ္ထားလ်ွင္ အမႈန္႔မပါေသာ္လည္း ယာမကာလိကမဟုုတ္ယာဝကာလိကသာျဖစ္၏ …

သုုိ႔ျဖစ္၍ ယခုုအခါ နုုိင္ငံျခားမွ မီးျဖင့္ခ်က္၍ ၾကာရွည္ခံေအာင္လုုပ္ထားသည့္ လိေမၼာ္ေဖ်ာ္ရည္ စသည္တုုိ႔ကုုိ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ယာမကာလိကအျဖစ္ျဖင့္ သုုံးေဆာင္ေတာ္မမူၾကပါ …

ဝိကာလေဘာဇနာသိကၡာပုုဒ္ကုုိ ေစာင့္ထိန္းထားေသာ ဥပုုသ္သည္မ်ားသည္ အေသအခ်ာ စိစစ္၍ အဖတ္အမႈန္႔ မပါသည့္ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ ၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္တုုိ႔ကုုိ ညဥ့္၏ ေနာက္ဆုုံးယံ အရုုဏ္တ က္ခ်ိန္အထိ ေသာက္ေကာင္း၏ …

သုုိ႔ရာတြင္ မြန္းလြဲခ်ိန္၌မူ အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္မေသာက္ေကာင္း …မြတ္သိပ္ဆာေလာင္ေနမွသာ အဆာေျပ ေသာက္ေကာင္း၏ …

၃။ သတၳာဟကာလိက ဆုုိသည္မွာ -ရဟန္းေတာ္မ်ား အကပ္ခံျပီး ခုုနစ္ရက္ထားျပီး ခုုနစ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္မေရြး ဘုုဥ္းေပးေကာင္းသည့္ ေထာပတ္ ၊ ဆီဦး၊ ႏွမ္းဆီစေသာ ဆီ ၊ ပ်ားရည္ ၊ တင္လဲ{ သၾကား ၊ သကာ ၊ ထန္းလ်က္ } တုုိ႔ျဖစ္သည္ …

ထုုိအရာမ်ားကုုိ ေဆးဟုုလည္း ေခၚသည္ …ထုုိ႔ေၾကာင့္ …ဥပုုသ္သည္မ်ားသည္ အားနည္းေသာ ေရာဂါ၊အေသြးအသားနည္းသည့္ { ပိန္ေျခာက္ } ေရာဂါႏွင့္ ေလနာေရာဂါ စသည္တုုိ႔ ရွိလ်ွင္ မြန္းလြဲ ခ်ိန္တြင္ ေဆးအျဖစ္ စားေကာင္း၏ …

မြတ္သိပ္ဆာေလာင္ရုုံ သက္သက္မ်ွျဖင့္ မစားေကာင္းေခ် …သုုိ႔ရာတြင္ မဟာဝါပါဠိေတာ္၌ အနာေရာဂါရွိသူ အတြက္ ၾကံသကာ ၊ ထန္းလ်က္အခဲကုုိလည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏ဟုု မိန္႔ေတာ္ မူေ သာေၾကာင့္ …

ၾကံရည္ ၊ ထန္းလ်က္ရည္တုုိ႔ကုုိ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္လ်ွင္ ေသာက္ေကာင္း၏ …

၄။ ယာဝဇီဝကကား -တစ္သက္ပတ္လုုံး အခ်ိန္မေရြး သုုံးစားေကာင္းေသာ ဆား ၊ ခ်င္း { ဂ်င္း } ၊ ဆိတ္ဖူ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ လင္းေလစေသာ အျမစ္အေခါက္အဥမ်ား ျဖစ္သည္ …

အထူးသျဖင့္ ထမင္း ဟင္းအစာအျဖစ္ျဖင့္ သုုံးစြဲေလ့မရွိေသာ { ယာမကာလိက သတၳာဟကာလိကတုုိ႔တြင္လည္း မပါဝင္ေသာ }

မန္က်ည္းရြတ္ အၾကမ္း၊ ကင္ပြန္းရြတ္ အၾကမ္း စေသာ အရြက္ ၊ အျမစ္ ၊ အေခါက္ ၊ အဥတုုိ႔ျဖစ္သည္ …ဆား ၊ခ်င္း နႏြင္း စသည္တုုိ႔မွာ ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္ခတ္ၾကေသာ္လည္း ဟင္း ၏ အဆာ မ်ွသာျဖစ္၏ …အထည္ကုုိယ္ ပဓာနမဟုုတ္ၾက …

ထုိကဲ့သုုိ႔ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္အရာဝယ္ ပဓာန အျဖစ္ျဖင့္ မသုုံးစြဲရေသာ ဆား ၊ ခ်င္း ၊ ငရုုတ္ ၊ ၾကက္သြန္တုုိ႔မွာ ယာဝဇီဝကတုုိ႔သာ ျဖစ္ၾက၏ …

ထုိယာဝဇီဝကတုုိ႔ကုုိ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္လည္း မစားေကာင္း …ဆာေလာင္သျဖင့္ အဆာေျပရုုံလည္း မစားေကာင္း …တစ္စုုံတစ္ရာေရာဂါရွိပါမွ ေဆးအျဖစ္ျဖင့္သာ စားေကာင္း၏ …

ယခုေခတ္ေပၚ ညခ်င္း {ဂ်င္း } သုုပ္မ်ားကား ၾကက္သြန္ ၊ ဆီ ၊ ဆား ၊ ခ်င္းမ်ားကုုိ တစ္ခုုစီၾကည့္လ်ွင္ …သတၱာဟာကာလိကႏွင့္ ယာဝဇီဝကတုုိ႔ခ်ည္းသာ ျဖစ္၍ မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ စားေ ကာ င္း၏ဟုု ထင္ဖြယ္ရွိ၏ …

သုုိ႔ေသာ္ ခ်င္းကုုိ ပင္ကုုိယ္အၾကမ္းတုုိင္းမဟုုတ္ဘဲ စားေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ကာ လက္သုုတ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္ စီမံထားသျဖင့္ ယာဝကာလိက ခဲဖြယ္တြင္ ပါဝင္ေနျပီ ျဖစ္၍ မစားေကာင္းဟုု ဆရာေ တာ္ၾကီးမ်ားက ယူဆၾက၏ …

ယာဝကာလိက မဟုုတ္ဟုု ျငင္းေစကာမူ ထုုိဂ်င္းသုုပ္ေၾကာင့္ ကင္းေပ်ာက္မည့္ေရာဂါရွိမွ စားေကာင္း၏ …အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေစမြတ္သိပ္ဆာေလာင္၍ ျဖစ္ေစစားလ်ွင္ ဝိကာလေဘာဇနာ သိက ၡာပုုဒ္ခ်ဳိ႕၏ …

ထုိေၾကာင့္ ဥပုုသ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ဆာေလာင္ျခင္း ၊ မက်န္းမာျခင္း ၊ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ေဖ်ာ္ရည္ ၊ စတုုမဓုု ၊ ထန္းလ်က္သၾကား ၊ ခ်င္းသုုပ္ ၊ ကြမ္း ၊ ေဆးစသည္တုုိ႔ကုုိ စားေသာ က္ လ်ွင္ ဤသိကၡာပုုဒ္ညွိဳး၏ …

သစ္ပင္ညွိဳးလ်ွင္ အသီးနည္း သကဲ့သုုိ႔ ဥပုုသ္ညွဳိးလွ်င္ အက်ဳိးရနည္းမည္ ျဖစ္ေပသည္ …ရဟန္းေတာ္မ်ား ကြမ္းစားျခင္းသည္ အာပတ္ မသင့္ဟု မွတ္ပါ …

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႔ေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ကားေနလြဲေသာအခါ၌ သုံးေဆာင္ေလ့ မရွိသည္ကုိ မွတ္သားဖူးပါသည္ …ထုိ႔သုိ႕မသုံးေဆာင္းျခင္းသည္လည္း ဝိနည္းကို အလြန္ေ လး စားေ သာေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသည္ …

စားသုံးေနေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကိုလည္း အာပတ္သင့္သည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ေပ …

❝ အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ ဓူမနတၱံ ၊ ဘိကၡေဝ ❞ရဟန္းတို႔ဓူမနတၱံ – အခိုးလိပ္ကို – ဝါ – ေဆးလိပ္ကိုအႏုဇာနာမိ – ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏ ဟူ၍ ေနမေ ကာင္းေသာ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးအား ေဆးလိ ပ္ေသာက္ခြင့္ ေပးသည္ကုိ

မဟာဝါပါဠိေတာ္တြင္ မွတ္သားဖူးပါသည္ …ေနမေကာင္းေသာ အခါ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ ရွိပါသည္ …က်န္းမာေနေသာ အခါမ်ားတြင္ကား မေသာက္သင့္ဟု မွတ္ယူရပါမည္ …

အာပတ္သင့္မည္ဆိုပါက ဒုကၠဋ္ အာပတ္ သင့္ပါသည္ …ဒုကၠဋ္ အာပတ္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အာပတ္ျဖစ္ပါသည္ ေဒသနာၾကားပါက ေပ်ာက္ေလသည္ …

ထုုိအဆုုိမ်ားကား ဝိကာလေဘာဇနာ သိကၡာပုုဒ္ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္၏ …ထုုိ႔ေၾကာင့္ …ဥပုုသ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ထုုိသိကၡာပုုဒ္ကုုိ အေျခခံ၍ မွတ္သားသင့္လွ၏ …

က်န္းမာေရးေၾကာင့္ဟုု ဆုုိပါလ်ွင္ သုုံးစြဲေကာင္းပါ၏ …က်န္းမာေရးေၾကာင့္ မဟုုတ္ပါလ်ွင္ မမွီဝဲ မသုုံးစြဲပါလ်ွင္ ပုုိ၍ေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း …

ထုုိထက္ အရသာရွိ လွေသာ ထမင္း ဟင္းလ်ာမ်ားကုုိပင္ မစားသုုံးဘဲေနရသည္ျဖစ္ေၾကာင္း …က်န္းမာေရးေၾကာင့္ မဟုုတ္ပါလ်ွင္ ေဆးလိပ္ ၊ ကြမ္းမ်ားကုုိ မသုုံးစြဲဘဲေနပါက ပုုိ၍ေကာင္းမည္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း ေျဖၾကားလုုိက္ပါသည္ …

ဝိိနည္းဆုုိသည္မွာ -အလြန္က်ယ္ျပန္႔ အလြန္နူးညံ့လွေသာေၾကာင့္ မိမိခံယူထားေသာ သိကၡာပုုဒ္ စင္ၾကယ္လုုိပါက သံသယျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္အရာကုုိမွ မမီွဝဲေစလုုိပါ …ဓမၼမိတ္ေဆြ မ်ား အားလုုံး

သက္ရွည္္ က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာ၍ ေကာင္းက်ဳိးလုုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုုံးတစ္ဝတည္း ျပည့္ဝၾကပါေစ …

အရွင္ဝိမလဝံသ ( နာလႏၵာတကၠသုုိလ္ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *