ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ကာ လုံေကာ္မတီ NUG အစိုးရအားဖိတ္ၾကား ၊ခ်က္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ NUGကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းသန႔္ တက္ေရာက္

Posted on

ခ်က္ သမၼတ ႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံးၿခဳံေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ မစၥတာ ပါဗဲလ္ ဖစ္ရွာ ( Senator Mr Pavel Fisher ) ၏ ဖိတ္ၾကားမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရ ခ်က္သမၼတ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းသန႔္က တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ခ်က္သမၼတ ႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံးၿခဳံေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ မစၥတာ ပါဗဲလ္ ဖစ္ရွာ ( Senator Mr Pavel Fisher ) ႏွင့္လည္း သီးျခား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မည္သို႔ အားေပးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏိုင္ေရး အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ CRPH ကိုအသိအမွတ္ျပဳကာ၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုအရင္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *