ဗိုလ္ႀကီးတို႔လာမွ ကြၽန္မတို႔႐ြာေလး ျပာက်သြားတာပဲဆိုတဲ့ ပန္ဆယ္လို

Posted on

ဗိုလ္ႀကီးတို႔လာမွ ကြၽန္မတို႔႐ြာေလး

ျပာက်သြားတာပဲဆိုတဲ့ ေခတ္ကို

ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ။ ပန္ဆယ္လို

ဗိုလ္ႀကီးတို႔လာမွ ကြၽန္မတို႔႐ြာေလး

ျပာက်သြားတာပဲဆိုတဲ့ ေခတ္ကို

ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ။ ပန္ဆယ္လို

ေသာရင္းျမစ္နေဘး ကရင္႐ြာတ႐ြာလုံးမီးရႈိ႕ခံရတာကို မျမင္ရလို႔ မယုံခ်င္ဘူဆိုရင္ ၾကည့္လိုက္ပါ

အေတာ္လူမဆန္ စစ္ရာ ဇ ဝတ္မႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *