ေအာင္ဘာေလထီ ONLINE မွ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈေပး လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုဖိတ္ေခၚ

Posted on

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို Online မွ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈေပးလိုေသာ ကုမၸဏီ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ကံစမ္းသူမ်ား လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ဝယ္ယူကံစမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္႐ွိက်င့္သုံး

လ်က္႐ွိေသာ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ ေရာင္းခ်သည့္စနစ္ (Paper Lottery) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းအျပင္ Online မွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ Service Provider လုပ္ငန္း တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ငွားရမ္းျခင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈေဖာ္ျပခ်က္ (Expression of Interest – EOI ) အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေပးပို႔ တင္ျပရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၃။ တင္သြင္းရမည့္ အဆိုျပဳလႊာ (EOI) ႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႕အစည္း (Service Provider) မ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါလက္ခံေရး ႏွင့္စိစစ္‌ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၆)၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္၊ (၁၄:၀၀ နာရီ) ေနာက္ဆုံးထား ၍ တင္သြင္းေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္သြင္းရမည့္ အဆိုျပဳလႊာ (EOI) ပုံစံႏွင့္ သိ႐ွိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၆)၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊ Email- ir.officeofthedg.mm @gmail.com သို႔

ဆက္သြယ္ေတာင္းခံရယူစုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ Website https://www.ird. gov.mm တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *