မိဘမဲ့ေကလးေၾတကို ေျႏးေၾထးတဲ့ေမတၱာေေၾတပးရင္း အဓိပၸာယ္႐ြိတဲ့ေန႔ေလးကို ကုႏၦဳံးခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့ ဝတၼႈံေ႐ႊရၫ္

ပရိသတ္ႀကီးေရ… ႏိုင္ငံေက္ာ္ မင္းသမီးတစႅက္်ဖစၱဲ့ ဝတၼႈေ႐ႊရၫၠေတာ့ အကယၵမီသုံးဆု႐ြငၱစ္ေယာက္အ်ဖစ္ အႏုပညာ ေလာကမြာ ေအာင္်မင္သဴ်ဖစၸါတယ္။ ဝတၼႈေ႐ႊရၫ္ ဟာ လေတၱလာမြာ ဇာတၠားေၾတမ႐ိုကၠဴး်ဖစၸဲ တက္ေၾတ ကိုသာ လက္ေပး်ဖစ္ေနတာကို ေၾတ႕ရပါ တယ္။ realme ဖုႏ္းအမြတၱံဆိပ္ရဲ႕ Brand Ambassador အ်ဖစ္ ေဆာင္႐ၾက္ေနတဲ့ ဝတၼႈေ႐ႊရၫၠ ၿပီးခဲ့တဲ့ရကၸိဳင္းမြာ လၫ္း realme ရဲ႕ REALHOPE အစီအစၪၼြာ ပထမဆုံး ေအနနဲ႔ မိဘမဲ့ေကလးေလးေၾတကို ကူညီေထာကၸံ့ဖို မ္ိဳးဆက္သစ္ လူငၾယၹံၿဖိဳးေရး ပရဟိေတဂဟာကို သိႏ္း၁၆၀ လႉဒါႏ္းတဲ့အစီအစၪၼြာ ပါဝငၡဲ့ပါတယ္။ ဝတၼႈေ႐ႊရၫၠ မ္ိဳးဆက္သစ္ လူငၾယၹံၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာမြာ ႐ြိတဲ့ ေကလးေလးေၾတ ေနထိုငၹိဳ ေအဆာက္အဦး ်ပဳ်ပင္ေပးတာ၊ စာသင္ၾကားေရးမြာ လိုအပၱဲ့ ေက္ာင္းသုံးပစၥၫ္းေၾတနဲ႔ ေကလးေၾတ IQ … Read more